ขอเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2558