คำสั่ง

คำสั่ง (36)

คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในปฏิบัติหน้าที่ราชการ

คำสั่งโครงการประชุมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562(แก้ไข)

คำสั่งโครงการประชุมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งวิทยาลัย เรื่อง การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

คำสั่งมอบตัวนักเรียน นักศึกษา 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเครือข่ายครูแนะแนวและพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้สนับสนุนการศึกษาสายอาชีพ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

คำสั่งคณะกรรมการทดสอบความถนัดเพื่อเข้าศึกษาต่อปวช.2562

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค1-2562

คณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที ที่ 300/2562

หน้าที่ 1 จาก 3

ศาสตร์ของพระราชา