คำสั่ง

คำสั่ง (7)

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ2560 ระดับวิทยาลัยฯ

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาพอเพียง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูที่ปรึกษา
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประเมินรางวัลพระราชทาน59
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมครูที่ปรึกษา 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560