คำสั่ง

คำสั่ง (13)

คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่งานกิจกรรม ชมรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง-ฯ-ตารางเวรอบรมคุณธรรม-ฯ-หน้าเสาธงชาติ-1-2561.pdf

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ที่ 171/2561 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ขอเชิญเข้าร่วม...
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ2560 ระดับวิทยาลัยฯ