ปรัชญา
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองเป็นสถานศึกษาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและชุมชน

พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านอาชีพ
เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
3. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรม
4. วิจัย ค้นคว้า สร้างนวัตกรรมทางด้านอาชีพที่สนองต่อชุมชนและสังคม
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษาสู่ชุมชน
6. ส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษ
มีวินัย มีใจบริการ เด่นงานฝีมือ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
จิตบริการ

ศาสตร์ของพระราชา