อาคาร สถานที่

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร อาคารสถานที่

ลำดับที่

ลักษณะ

จำนวน

ปีที่สร้าง

(พ.ศ.)

หลัง

ห้อง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
อาคารอำนวยการชั่วคราว    จำนวน  1  ชั้น
อาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  1  ชั้น
อาคารโรงเก็บรถและบ้านพักภารโรง  2  ครอบครัว  จำนวน  1  ชั้น
บ้านพักผู้ช่วยผู้อำนวยการ ชั่วคราว  จำนวน  1 ชั้น
บ้านพักผู้อำนวยการชั่วคราว  จำนวน 1  ชั้น
อาคารโรงฝึกงาน  จำนวน  1 ชั้น
อาคารหอประชุม -  โรงอาหาร จำนวน  1  ชั้น
อาคารห้องน้ำ-ส้วม แบบหน้าจั่ว จำนวน 1 ชั้น
หอแท้งก์น้ำถังสูง  แบบโครงเหล็กกรมอาชีวศึกษาความสูง  6  เมตร
อาคารอำนวยการ  จำนวน  3  ชั้น
อาคารโรงฝึกงาน  4  ชั้น
อาคารเรียน  4  ชั้น
เสาธงยาว  15  เมตร  ตั้งฐานปูน
โรงจอดรถ
ฐานพระพุทธรูป
อาคารห้องน้ำ ชาย-หญิง
บ้านพักผู้อำนวยการ
บ้านพักครู 6 ยูนิต
อาคารป้อมยาม
อาคารงานประชาสัมพันธ์
รั้วรอบสถานศึกษา
สนามบาสเกตบอล
สนามฟุตซอล
 อาคารวิทยบริการ
1
2
1
1
1
2
1
2
1
 1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
20
2
4
2
4
 
8
 
 15
22
24
 
 
 
12
 
 
 
 
 
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2542
2542
2542
2542
2550
2550
2550
2550
2550
2551
2551
2551
2551
2555
2557

   ที่มา : งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ศาสตร์ของพระราชา