ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ภาคเรียนที่1/2560(น.ศ.ปกติ) ข้อมูล ณ วันที่ 10/06/60
หลักสูตร สาขาวิชา ชาย  หญิง รวม   หลักสูตร สาขาวิชา ชาย  หญิง รวม
ปวช.1 ชย11 40 1 41   ปวส.1 สชย11 14 0 14
  ชย12 36 5 41     สชย12 12 0 12
  ชก11 40 0 40     สชก11 11 0 11
  ชก12 37 3 40     สชก12 18 0 18
  ชฟ11 33 2 35     สชฟ11 11 2 13
  ชอ11 14 12 26     สชฟ12 13 5 18
  ชส11 17 4 21     สชอ11 2 0 2
  บช11 3 54 57     สชอ12 3 0 3
  คธ11 9 20 29     สชธ11 2 1 3
รวม ปวช.1 229 101 330     สชธ12 5 6 11
ปวช.2 ชย21 38 0 38     สบช11 0 10 10
  ชก21 28 1 29     สบช12 1 13 14
  ชก22 27 2 29     สทส.12 3 11 14
  ชฟ21 22 5 27   รวม ปวส.1 95 48 143
  ชอ21 12 8 20   ปวส.2 สชย21 10 0 10
  ชส21 6 6 12     สชย22 4 0 4
  บช21 1 40 41     สชก21 13 0 13
  คธ21 6 26 32     สชก22 29 0 29
รวม ปวช.2 140 88 228     สชฟ21 3 0 3
ปวช.3 ชย31 35 0 35     สชฟ22 15 0 15
  ชก31 40 4 44     สชอ21 4 3 7
  ชฟ31 34 2 36     สชอ22 3 0 3
  ชอ31 25 6 31            สชธ21 2 0 2
  ชส31 3 0 3     สชธ22 3 1 4
  บช31 1 32 33     สบช21 2 17 19
  คธ31 7 25 32     สบช22 2 12 14
รวม ปวช.3 145 69 214     สคธ21 0 10 10
รวม ปวช.ทั้งสิ้น 514 258 772     สคธ22 4 5 9
            รวม ปวส.2 94 48 142
ข้อมูล ณ วันที่ 10/06/60 รวม ปวส.ทั้งสิ้น 189 96 285
                   
            ระดับ ชาย หญิง รวม
            รวมระดับ ปวช. ทั้งสิ้น   514 258 772
            รวมระดับ ปวส. ทั้งสิ้น   189 96 285
          รวมนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น   703 354 1057
Read 107 times