งานพัสดุ

 

นายทวิกานต์  ผดุงสันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 นางสายฝน  ทองเรือง
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
หัวหน้างานพัสดุ

นายนิยม  เฒ่าทอง
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวดวงพร  ล้อจิโรภาส
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

Read 414 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 03:42