แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวปัญฑารีย์  สำราญศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

 

 

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายวิโรจน์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญตา เศษโถ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสมฤทธิ์ เชือกรัมย์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

นายจตุพล  แสงวาโท
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นางกัลยา  บุญทันเสน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
แผนกสามัญสัมพันธ์

นายมงคลวิทย์  ไชยรินทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
แผนกสามัญสัมพันธ์

       
นางสาวกชพรรณ  สังข์น้อย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
แผนกสามัญสัมพันธ์
นายธารวิสุทธิ์  เผือกไธสง
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
แผนกสามัญสัมพันธ์
นายวิศรุต  มีดี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
แผนกสามัญสัมพันธ์
 
Read 1746 times Last modified on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 03:01

ศาสตร์ของพระราชา