ในโลกสังคมปัจจุบันทุกวันนี้ คอมพิวเตอร์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญยิ่ง ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ การธนาคาร การค้าในภาคธุรกิจเอกชน บริษัทมหาชน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศและทั่วโลก จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนำมาประยุกต์เข้ามากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอย่างเป็นระบบ และใช้สำหรับการวางแผนการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละองค์กรที่ได้วางไว้ นอกจากนี้ ยังจำเป็นจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อจัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาสากลในระดับสูง รวมทั้งการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์และการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
– การวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล
– การเขียนโปรแกรม
– การสร้างเว็บไซตื
– การซ่อมและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
– การออกแบบระบบเครือข่าย
– การตัดต่อวีดีโอ สร้างวีดีโอสั้น
– การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– การจัดการ
– เศรษฐศาสตร์
– การตลาด
– นิติศาสตร์
– รัฐศาสตร์
– นิเทศศาสตร์
– สารสนเทศ
– บริหารงานบุคคล
– การจัดการอุตสาหกรรม
– ธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่รองรับ
– โปรแกรมเมอร์
– นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
– นักวางรูประบบบัญชี
– เจ้าหน้าที่ธนาคาร
– นักวางระบบเครือข่าย
– admin
– ซ่อมคอมพิวเตอร์
– ครู อาจารย์
– นักออกแบบงางกราฟิก
– เจ้าของสถานประกอบการ
– อาชีพที่นอกเหนือจากวิชาชีพคอมพิวเตอร์

ครูผู้สอน