สาขาก่อสร้างเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากผู้สมัครเรียนสายอาชีพอีกสาขาเนื่องจากงานก่อสร้างสามารถสร้างรายได้คุ้มค่ากับแรงงานการก่อสร้างมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเป็นปัจจัย 4ที่มนุษย์ทุกคนต้องการ คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหารายได้มาเพื่อเก็บออมซื้อบ้านซื้อรถ

     บ้านคือสิ่งปลูกสร้างอีกประเภทที่ต้องอาศัยช่างก่อสร้างช่วยปลูกสร้างวางแผน กำหนดโครงสร้าง กำหนดแบบบ้าน และประเมินราคาอีกทั้งสาขาช่างก่อสร้างยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับพัฒนาการศึกษาระดับสูงขึ้นไปคือ การเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นไปอีกจึงทำให้สาขาช่างก่อสร้างมีความ

ครูผู้สอน