สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ สาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร อาทิเช่น การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องขยายเสียง การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม การตรวจซ่อมโทรทัศน์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการเขียนโปรแกรมคอนโทรลการทำงานแบบอัตโนมัติในหุ่ยนต์และในเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นสาขาที่มีความเหี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถที่จะประกอบอาชีพรับราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ช่างควบคุม ระบบสื่อสาร สารสนเทศ ช่างคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น จำหน่ายและบริการตรวจซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ  และสามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ  และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร
๔. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน
๕. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน

ครูผู้สอน