แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เป็นแผนกที่ปลูกฝังความรู้พื้นฐานของความเป็นช่าง เกือบทุกสาขาวิชาช่าง ยกเว้นแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ในระดับปวช.1 และปวส.1(ม.6) รวมทั้งเจตคติ ความมีระเบียบวินัย  และความอดทน

ครูผู้สอน