สาขาวิชาการไฟฟ้า คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

การติดตั้งไฟฟ้า
 – งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
– งานติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
– งานติดตั้งไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต
– การควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

เขียนแบบไฟฟฟ้าตัวยคอมพิวเตอร์
– การประมาณการและออกแบบระบบไฟฟ้า
– การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

เครื่องกลไฟฟ้า
– งานพันหม้อแปลงไฟฟ้า
– งานพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า
– งานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 

ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม
– ระบบตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทําความเย็น
– งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
– ระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
– การเขียนโปรแกรมควบคุม PLC
– การเขียนโปแกรมควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
– ระบบควบคุมออโตเมชั่น 1
– การควบคุมด้วยระบบแขนกล
– หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
– งานนิวแมติกส์เบื้องต้น
– งานควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า
– งานควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ 

ครูผู้สอน