หน่วยเบิก-คณะวิชาสามัญ-พื้นฐาน
หน่วยเบิก-อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยเบิก-เทคนิคพื้นฐาน
หน่วยเบิก-แผนกช่างกลโรงงาน
หน่วยเบิก-แผนกช่างก่อสร้าง