ปรัชญา

มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองเป็นสถานศึกษาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและชุมชน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มีวินัย มีใจบริการ เด่นงานฝีมือ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

จิตบริการ

พันธกิจ

  1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านอาชีพเป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
  3. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม
  4. วิจัย ค้นคว้า สร้างนวัตกรรมทางด้านอาชีพที่สนองต่อชุมชนและสังคม
  5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษาสู่ชุมชน6. ส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง