นายภมร  มั่งมี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
รองหัวหน้าแผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง-โยธา