วิทยาลัยเทคนิคคูเมื่อง ได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วย 7 กิจวัตรความดี

ในโครงการ “โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น” จนเป็นผลสำเร็จ

View project