วิทยาลัยเทคนิคคูเมื่อง

ได้กำหนดเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1/2564

เปิดภาคเรียน 1 มิถูนายน 2564

ปิดภาคเรียน 1 ตุลาคม 2564