ขออนุญาตประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ

แจ้งตารางการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงแต่ละกลุ่มเรียน (ภาคปฏิบัติ) 1-2564 รบกวนครูที่ปรึกษาแจ้ง กำกับ ติดตาม และส่งตารางสอบให้นักเรียน นักศึกษา เพื่อที่นักเรียน นักศึกษา จะได้เข้ารับการทดสอบการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และรับทราบโดยทั่วกัน