นายสมชัย อินอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาสถานศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
3. กำหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การระบุ ขยายในประเภทวชิา สาขาวชิาวชิาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดแผนกวชิาชีพใหม่และการยุบ เลิกแผนกวชิาชีพ
6. กำกับติดตามผลการปฏิบัตงานของสถานศึกษา
7. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา