ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง รับสัมครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นั้น

         บัดนี้ การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย แล้ว วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้