วิทยาลัยเทคนิคคูเมื่อง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนและเข้าใจระบบการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ภาพ : ไสว บุญเรือง l เบญจพร ปักเขมายา
ข่าว : พรดา โพธิ์เกตุ