ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง รับสัมครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นั้น

          วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำนหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน สมรรถนะ ดังต่อไปนี้