วิทยาลัยเทคนิคคูเมื่อง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา กิจการลูกเสือ-เนตรนารี ของวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ได้มีความก้าวหน้าตามลำดับ ดังนี้
1. สถานศึกษาได้จัดให้มีการเรียนการสอน ลูกเสือ – เนตรนารี ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
3. ได้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ระดับภาค และระดับชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี
4. ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ – เนตรนารี
5. ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิทางลูกเสือให้สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ให้เจริญก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง
ในการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในครั้งนี้ สำเร็จได้ เพราะได้รับความร่วมมือ จากพี่น้องลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยมี ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ จำนวน 283 นาย ผู้บังคับบัญชา จำนวน 20 นาย มาร่วมพิธี ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สมควรได้รับการขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ภาพ : ไสว บุญเรือง l เบญจพร ปักเขมายา
ข่าว : อมรา เหลืองอุดมชัย