วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสมชัย อินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง มอบหมายให้ สิบเอกไชยวรรณ งันเกาะ เข้ารับทุนการศึกษาจากกิ่งกาชาดอำเภอคูเมืองโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและฐานะยากจนในเขตพ้ืนที่อำเภอคูเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 ทุน ณ หอประชุมเกษตรอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว : สอ.ไชยวรรณ งันเกาะ