วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองเข้าร่วมประชุม ระบบVideo Conference เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การฝึกอาชีพ และอาชีวะจิตอาสา ในสถานการณ์โควิด 19 ณ ห้องประชุมบันทายศรี วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ภาพ : ไสว บุญเรือง
ข่าว : พนิดา โพธิ์ขาว