หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 แยกเป็นดังนี้

          ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา 5 สาขางาน

– สาขาวิชาเครื่องกล

Ø สาขางานยานยนต์

– สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

Ø สาขางานเครื่องมือกล

– สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์

Ø สาขางานไฟฟ้ากำลัง

Ø สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

– สาขาวิชาก่อสร้าง

Ø สาขางานก่อสร้าง

          ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา 2 สาขางาน

– สาขาวิชาพณิชยการ

Ø สาขางานการบัญชี

Ø สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

    หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2557 แยกเป็นดังนี้

          ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน

– สาขาวิชาเครื่องกล

Ø สาขางานเทคนิคยานยนต์

– สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

Ø สาขางานเครื่องมือกล

– สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์

Ø สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

Ø สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

          ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน

– สาขาวิชาการบัญชี

Ø สาขางานการบัญชี

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Ø สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

หลักสูตรปริญญาตรี

         สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

.