วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดโครงการอบรมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดดิจิทัล
2. เพื่อให้เพิ่มช่องทางในการสืบค้นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
3. เพื่อพัฒนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตรงกับบริการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ได้ดำเนินการโดยมีคณะผู้ดำเนินโครงการโดยงานวิทยบริการห้องสมุดฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด
ภาพ : ทิพสุดา แน่นอุดร
ข่าว : สุพรรษา เขมพงษ์ภัทร