เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง มีความประสงค์เชิญชวน บริษัท/ห้างหุ่นส่วนจำกัด/ร้านค้า เพื่อเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณสามารถ ดำเนินการจัดซื้อได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ได้รับจัดสรรวบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ

– ชุดปฏิบัติการเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด
วงเงินงบประมาณ ๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔