วิทยาลัยเทคนิคคูเมื่อง

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ได้เชิญผู้ชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่แกนนำ นักเรียน นักศศึกษา ในการจัดตั้งชมรม To Be Numnber One และการดำเนินกิจกรรม การรายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ To Be Number One ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของชมรมที่วางไว้
ภาพ/ข่าว : ไสว บุญเรือง