ขออนุญาตแจ้งจากงานการค้า‼️ วท.คม.
แจ้งนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ได้เสื้อฝึกงานทั้ง ปวช,ปวส ให้มารับชุดในวันศุกร์ที่ 16 ก.ค.64
ณ โดมอเนกประสงค์
ตั้งแต่เวลา 09:00-16.00 น.
-ใบเสร็จรับเงิน
ถ้านักเรียนนักศึกษาทำหาย‼️ให้เอารูปที่ถ่ายใบเสร็จเป็นหลักฐาน
***การปฎิบัติในช่วงเวลารับชุด ขอให้ปฏิบัติตามภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส😷 COVID-19 ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด‼️