เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          ด้วยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเยนรู้อาชีวศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาทของโครติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIDE-2019) ของ สำนักงานณคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          เพื่อให้การจัดการศึกษาและการประเมินผลตามหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพ่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินผลการเรียนเพื่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงแจ้งให้สถานศึกษาทราบ และใช้เป็นแนวทางในกรปฏิบัติต่อไป