วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสมชัย อินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2565-2569 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ซึ่งในการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ และประสิทธิผลสูงสุด
ภาพ/ข่าว : ไสว บุญเรือง