วันที่ 16 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสำคัญอย่างมาก และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่ปรึกษาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัตินักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล สามารถดูแล ช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาได้

ภาพ : ไสว บุญเรือง
ข่าว : อภิสรา สมดี