วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดโครงการพัฒนาการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) สามารถนำไปใช้ในการวัดและประเมินผลของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับเป็นการส่งเสริมและสร้างเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของการพัฒนาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาพ : ไสว บุเรือง
ข่าว : จิราภรณ์ มีทรัพย์