วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 องค์ประกอบงานสวนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองได้เป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมพันธ์ุพืชชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัย มีสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ พืชพรรณ ใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ ในการสอนวิชาต่างๆ ในสถานศึกษาโดยได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 64 คน ได้รับความอนุเคราะห์ นางเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นวิทยากร

ภาพ : ไสว บุญเรือง
ข่าว : พรรนิภา สิงหชัย