วันที่ 13 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูที่ปรึกษาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัตินักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล สามารถดูแล ช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาได้

ภาพ/ข่าว : ไสว บุญเรือง