วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทบริการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และให้มีความรู้ทางวิชาการทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันสอดคล้องกับความต้องการของสถาน ประกอบการ สภาพเศรษฐกิจ และสังคม มุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา ด้านกำลังฝีมือ เพื่อสร้างชาติให้เจริญยิ่งขึ้นไป
ภาพ/ข่าว : ไสว บุญเรือง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่