วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง รายบุคคล
(ID PLAN) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (D PLAN) นำมาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ภาพ : ไสว บุญเรือง
ข่าว : จิราภรณ์ มีทรัพย์