วันที่ 20 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปี 2564 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น อันจะเป็นกาพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม และเพื่อการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมเครือข่ายในโอกาสต่อไป
ภาพ/ข่าว : ไสว บุญเรือง