ประกาศวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

แผนกวิชาที่เปิดสอน

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

พัฒนานักเรียนนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและ การอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านอาชีพเป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม วิจัย ค้นคว้า สร้างนวัตกรรมทางด้านอาชีพที่สนองต่อชุมชนและสังคม ระชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษาสู่ชุมชน ส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมชัย อินอ่อน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

กิจกรรมวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวการศึกษา

ห้องสมุด Online

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาเรียนรู้ ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น จึดจัดทำห้องสมุด Online ขึ้นให้นักเรียนนักศึกษาได้อ่านเพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้น

Download app ค้นหา KUTC Library หรือ Scan QR Code ในหน้าเว็บได้เลย

สามารถ Download app ได้ทั้งระบบปฏิบัตการ IOS และ Android
ไปที่ แล้วเลือก เข้าสู่ระบบ กรอกรหัสนักศึกษา user และ password ใช้ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม